Chef-kok de Leeuw 

Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1.                Definities 

 1.1.            In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

a.        Chef-kok de Leeuw: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Chef-kok de Leeuw gevestigd aan Elderenstraat 41, 3700, s'Herenelderen, gemeente Tongeren met het BTW-nummer BE1000293001 ; 

b.        opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Chef-kok de Leeuw; 

c.        overeenkomst: de overeenkomst tussen Chef-kok de Leeuw en de opdrachtgever; 

d.        schriftelijk: schriftelijk of via de e-mail; 

e.        aanvangsdatum: de overeengekomen datum van de partij, het evenement of andere activiteit waarvoor Chef-kok de Leeuw de catering verzorgt. 

 

Artikel 2.                Algemeen 

 2.1.            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chef-kok de Leeuw en op iedere tot stand gekomen overeenkomst. 

 2.2.            De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

 2.3.            Chef-kok de Leeuw is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De voorwaarden die geldig waren op de dag van overeenkomstsluiting zijn geldig voor die overeenkomst. 

 2.4.            Wanneer het overeengekomen van deze algemene voorwaarden afwijkt, geldt hetgeen tussen Chef-kok de Leeuw en de opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 

 2.5.            Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen, veranderd niets aan de geldigheid van de overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Chef-kok de Leeuw vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

 2.6.            Indien Chef-kok de Leeuw niet naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Chef-kok de Leeuw het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 3.                Aanbod 

 3.1.            De door Chef-kok de Leeuw gemaakte offertes en voorstellen zijn vrijblijvend. Ze zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. 

 3.2.            Offertes betreffende catering zijn altijd onder voorbehoud van prijsstijgingen in producten, behalve bij een afgesproken all-in prijs. 

 3.3.            De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Chef-kok de Leeuw dat een fout of vergissing bevat, of gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Chef-kok de Leeuw opgegeven hoeveelheden, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Chef-kok de Leeuw zijn offerte of voorstel baseert. 

 3.4.            Bij een samengestelde prijsopgave is Chef-kok de Leeuw niet verplicht om een gedeelte daarvan voor de opgegeven prijs te leveren. 

 

Artikel 4.                Totstandkoming van de overeenkomst 

 4.1.            De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever telefonisch of via de e-mail aan Chef-kok de Leeuw een opdracht heeft verleend en Chef-kok de Leeuw deze opdracht heeft aanvaard of op het moment dat de opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het voorstel of de offerte van Chef-kok de Leeuw. 

 

Artikel 5.                Uitvoering van de overeenkomst 

 5.1.            Overeenkomsten worden uitsluitend uitgevoerd door Chef-kok de Leeuw zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen. 

 5.2.            Chef-kok de Leeuw zal trachten zoveel mogelijk de in de offerte of het voorstel vermelde producten te leveren. Het is mogelijk, bijvoorbeeld wegens overmacht en/of wegens een onverwachte verhoging van de inkoopprijs, dat Chef-kok de Leeuw deze producten niet kan leveren of dat redelijkerwijs van Chef-kok de Leeuw niet verwacht kan worden dat hij deze producten levert. In een dergelijk geval wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gesteld en zal Chef-kok de Leeuw zorgdragen voor een gelijkwaardig alternatief. Een dergelijke aanpassing in de producten die gebruikt worden, geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, op korting of enige andere vorm van compensatie. 

 

Artikel 6.                Verplichtingen van de opdrachtgever 

 6.1.            De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken, gegevens, faciliteiten en/of ruimtes, waarvan Chef-kok de Leeuw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Chef-kok de Leeuw worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. 

 6.2.            Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever ten aanzien van de te leveren consumpties, bijvoorbeeld i.v.m. allergieën en/of dieetwensen van gasten, dienen ruim van te voren door de opdrachtgever aan Chef-kok de Leeuw kenbaar te worden gemaakt.  

 6.3.            De opdrachtgever is gehouden Chef-kok de Leeuw onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 

 6.4.            Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Chef-kok de Leeuw die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de opdrachtgever onrechtmatig jegens Chef-kok de Leeuw handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Chef-kok de Leeuw daardoor lijdt. 

 

Artikel 7.                Reis- en parkeerkosten 

 7.1.            Voor de overeenkomst gemaakte reis- en parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De reiskosten bedragen bij vervoer per auto € 0,35 per kilometer, gemeten in Google Maps. Bij gebruikmaking van openbaar vervoer worden die kosten doorberekend. (In de trein tweedeklas.) 

 

Artikel 8.                Geheimhouding en persoonsgegevens 

 8.1.            Indien de opdrachtgever Chef-kok de Leeuw bepaalde geheimhoudingsplichten wenst op te leggen, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de verstrekking van een overeenkomst betreffende geheimhouding. 

 8.2.            Chef-kok de Leeuw gaat altijd vertrouwelijk om met informatie betreffende de opdrachtgever. 

 8.3.            Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Chef-kok de Leeuw kan de opdrachtgever de privacyverklaring van Chef-kok de Leeuw raadplegen, zie https://www.chefkokdeleeuw.nl/privacyverklaring/

 

Artikel 9.                Betaling, bezwaar en betalingsverzuim 

Betaling 

 9.1.            Chef-kok de Leeuw verstrekt de opdrachtgever een factuur welke een specificatie bevat van de aan Chef-kok de Leeuw toekomende betalingen. 

 9.2.            Facturatie geschiedt via de e-mail. 

 9.3.            De zakelijke opdrachtgever dient de van Chef-kok de Leeuw ontvangen factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. 

 9.4.            De opdrachtgever zijnde een particulier dient de van Chef-kok de Leeuw ontvangen factuur per omgaande te betalen. 

Bezwaar 

 9.5.            Bezwaren tegen de hoogte van factuurbedragen dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Chef-kok de Leeuw te worden ingediend, samen met de reden van het bezwaar. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen. 

 9.6.            Een ingediend bezwaar verandert niets aan de betalingsverplichting van de opdrachtgever. 

Betalingsverzuim 

 9.7.            Als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag waarop het verzuim begint, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als volledige maand gerekend. Aan de opdrachtgever zijnde een particulier wordt de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW in rekening gebracht. 

 9.8.            Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor de opdrachtgever zijnde een particulier worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten. 

 9.9.            In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Chef-kok de Leeuw op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

9.10.            Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom. 

 

Artikel 10.             Catering 

Facturatie 

10.1.            Bij een opdracht van onder de € 500,- geschiedt facturatie na afloop van de opdracht. 

10.2.            Bij een opdracht van € 500,- of meer geschiedt facturatie als volgt: 

a.        20% van de totaalprijs direct na de totstandkoming van de overeenkomst; 

b.        Het resterende bedrag na afloop van de opdracht. 

Wijzigen van het aantal deelnemers 

10.3.            Het aantal deelnemers van een catering kan, na de definitieve bevestiging, tot 5 dagen voor de aanvangsdatum gewijzigd worden. Chef-kok de Leeuw is gerechtigd de wijziging schriftelijke te verlangen. 

10.4.            Wordt korter dan 5 dagen voor de aanvangsdatum aan Chef-kok de Leeuw kenbaar gemaakt dat het aantal deelnemers minder is, dan heeft Chef-kok de Leeuw het recht de vergoeding voor de catering te berekenen over het aantal deelnemers dat in de definitieve bevestiging staat. 

10.5.            Chef-kok de Leeuw telt het aantal deelnemers. Indien meer deelnemers aanwezig zijn, dan het aantal opgenomen in de definitieve bevestiging, dan worden deze extra deelnemers op basis van nacalculatie achteraf in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 

10.6.            Wanneer het aantal deelnemers verminderd wordt met meer dan 10%, dan is er sprake van een deel-annulering en gelden de voorwaarden als genoemd in artikel 10.9 en 10.10. 

Vertraging 

10.7.            Wanneer de opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, dan worden de daardoor extra gemaakte kosten, waaronder arbeidstijd, aan de opdrachtgever doorberekend. 

10.8.            Wanneer door de opdrachtgever veroorzaakte vertragingen (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst tot gevolg heeft, dan heeft de opdrachtgever geen enkel recht op restitutie en blijft de totale overeengekomen vergoeding verschuldigd. 

(Deel-)annulering na de definitieve bevestiging 

10.9.            Indien de opdrachtgever de catering opdracht korter dan 15 dagen voor de aanvangsdatum annuleert, dan is de opdrachtgever annuleringskosten aan Chef-kok de Leeuw verschuldigd. De annuleringskosten bedragen: 

a.        Bij annulering 14 dagen of korter en langer dan 7 dagen voor de aanvangsdatum: 20% van de totaal overeengekomen prijs; 

b.        Bij annulering 7 dagen of korter en langer dan 48 uur voor de aanvangsdatum: 50% van de totaal overeengekomen prijs; 

c.        Bij annulering 48 uur of korter voor de aanvangsdatum: 100% van de totaal overeengekomen prijs. 

10.10.            Bij deel-annulering gelden bovenstaande percentages per geannuleerd deel. 

10.11.            Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren, graag voorafgegaan door een telefonische melding. 

10.12.            Indien de opdrachtgever de catering opdracht annuleert ingeval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een redelijke oplossing te komen, onverminderd het recht van Chef-kok de Leeuw alle reeds ingekochte producten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

Artikel 11.             Zzp-diensten 

Uren 

11.1.            Iedere overeenkomst met Chef-kok de Leeuw bestaat uit minimaal 7 uur, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

Facturatie 

11.2.            Facturatie voor de opdracht geschiedt achteraf. 

11.3.            Indien de opdracht een langere looptijd heeft, dan geschiedt facturatie periodiek achter. 

(Deel-)annulering 

11.4.            Wanneer de prijzen en kosten afhankelijk zijn gesteld van de daadwerkelijk door Chef-kok de Leeuw aan de opdracht besteedde uren, wordt voor de berekening van de annuleringskosten voor elke overeengekomen werkdag 7 uren als uitgangspunt genomen. 

11.5.            Bij deel-annulering gelden onderstaande percentages per geannuleerd deel: 

a.        Losse diensten 

-            Bij annulering van een (gedeeltelijke) opdracht 7 dagen of korter en langer dan 48 uur voor de aanvang van de opdracht: 10% van de aan de (deel-)opdracht verbonden prijzen en kosten; 

-            Bij annulering 48 uur of korter voor de aanvang van de opdracht: 50% van de aan de (deel-)opdracht verbonden prijzen en kosten. 

b.        Project 

-            Bij annulering van een opdracht op projectbasis 14 dagen of korter en langer dan 7 dagen voor de aanvang van de opdracht: 10% van de aan de opdracht verbonden prijzen en kosten; 

-            Bij annulering van een opdracht op projectbasis 7 dagen of korter en langer dan 48 uur voor de aanvang van de opdracht: 25% van de aan de opdracht verbonden prijzen en kosten; 

-            Bij annulering van een opdracht op projectbasis 48 uur of korter voor de aanvang van de opdracht: 50% van de aan de opdracht verbonden prijzen en kosten. 

 

Artikel 12.             Overmacht 

12.1.            Chef-kok de Leeuw is niet verplicht tot nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst, bij verhindering door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen in het vervoer; files; ongelukken; pech onderweg; stakingen; epidemieën; pandemie; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; een (tijdelijk) te kort op de markt van producten; ex- en importverboden; diefstal; brand; overheidsmaatregelen; internetstoring; stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; wijzigingen in wet- en regelgeving; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Chef-kok de Leeuw de overeenkomst uitvoert. 

12.2.            Indien Chef-kok de Leeuw wegens een overmachtssituatie de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig conform de afspraken kan uitvoeren, dan stelt Chef-kok de Leeuw de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

12.3.            Als overmacht de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

12.4.            Als Chef-kok de Leeuw al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of deze nog gedeeltelijk kan voldoen, is Chef-kok de Leeuw gerechtigd het reeds uitgevoerde, of uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst te factureren, als opzichzelfstaande overeenkomst. 

12.5.            Indien uitvoering van de overeenkomst wegens een overmachtssituatie tijdelijk niet mogelijk is, dan zal Chef-kok de Leeuw onder dezelfde voorwaarden vervangende mogelijkheden aanbieden. De opdrachtgever is gerechtigd het alternatief te weigeren. Een dergelijke weigering dient zo spoedig mogelijk aan Chef-kok de Leeuw kenbaar te worden gemaakt. 

 

Artikel 13.             Klachten 

13.1.            Zo spoedig mogelijk na het serveren van consumpties, dient de opdrachtgever deze te controleren en eventuele klachten onverwijld aan Chef-kok de Leeuw te melden, zodat Chef-kok de Leeuw de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. 

13.2.            Indien het voor Chef-kok de Leeuw niet mogelijk is om de gegrondheid van de klacht met betrekking tot de smaak, te onderzoeken doordat de consumpties al geheel zijn opgegeten en/of opgedronken, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen en heeft de opdrachtgever geen recht op compensatie. 

13.3.            Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Chef-kok de Leeuw in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten, dan dient hij dit zo spoedig mogelijk aan Chef-kok de Leeuw gemotiveerd kenbaar te maken. Chef-kok de Leeuw dient door de opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen. 

13.4.            Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Chef-kok de Leeuw door een derde of door de opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten. 

13.5.            Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Chef-kok de Leeuw slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. 

 

Artikel 14.             Aansprakelijkheid en verjaring 

14.1.            Chef-kok de Leeuw kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: 

a.        Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12.1; 

b.        Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld. 

14.2.            De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Chef-kok de Leeuw is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Chef-kok de Leeuw tegen alle aanspraken ter zake. 

14.3.            De opdrachtgever is aansprakelijk voor door de opdrachtgever of zijn gezelschap veroorzaakte schade aan eigendommen van Chef-kok de Leeuw, zijn medewerkers of derden. 

14.4.            De opdrachtgever is verplicht zodanige maatregelen te nemen en aanwijzingen te verstrekken dat Chef-kok de Leeuw tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijk, in verband met de aard van de werkzaamheden. Als Chef-kok de Leeuw of zijn nabestaanden door nalatigheid van de opdrachtgever schade lijden, is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van die schade, tenzij hij bewijst dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Chef-kok de Leeuw. 

14.5.            De opdrachtgever en zijn gasten dienen zelf na te gaan of de door Chef-kok de Leeuw geserveerde consumpties ingrediënten bevatten waarvoor zij allergisch zijn. Chef-kok de Leeuw kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een allergische reactie als gevolg van het nuttigen van consumpties die door Chef-kok de Leeuw geleverd zijn. 

14.6.            Aansprakelijkheid van Chef-kok de Leeuw voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, milieuschade, vertragingsschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. 

14.7.            Indien Chef-kok de Leeuw aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van Chef-kok de Leeuw beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Chef-kok de Leeuw gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Chef-kok de Leeuw beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

14.8.            Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Chef-kok de Leeuw vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Chef-kok de Leeuw kan aanwenden. 

 

Artikel 15.             Opschorting en ontbinding 

15.1.            Chef-kok de Leeuw is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of reden geeft tot aanneming dat de verplichtingen niet nagekomen zullen gaan worden. 

15.2.            Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de opdrachtgever, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, dan heeft Chef-kok de Leeuw het recht (verdere) uitvoering van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

15.3.            Chef-kok de Leeuw is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn op te schorten indien er sprake is van een (dreigende) gevaarlijke situatie op de locatie waar Chef-kok de Leeuw de overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren. 

15.4.            Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de opdrachtgever verplicht de schade die ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst door Chef-kok de Leeuw wordt geleden, te vergoeden. 

15.5.            Indien Chef-kok de Leeuw de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, dan zijn alle vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar. 

 

Artikel 16.             Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter 

16.1.            Op elke overeenkomst gesloten met Chef-kok de Leeuw is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

16.2.            Voordat een beroep gedaan wordt op de rechter, dienen Chef-kok de Leeuw en de opdrachtgever zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg op te lossen. 

16.3.            Indien een geschil niet in onderling overleg opgelost kan worden en een partij een geschil tussen partijen wenst voor te leggen aan een rechter, dan wordt het geschil voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar Chef-kok de Leeuw gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een particulier heeft 1 maand de tijd nadat Chef-kok de Leeuw zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.